De medezeggenschapsraad (MR)

Elke school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De invalshoek van de MR is gericht op de beleidsmatige ondersteuning van de school. Zo werkt de MR met het team samen aan veiligheid, financiën, schoolplan, schoolprocedures, WSNS, etc. De MR beschikt over een eigen communicatieplan. We hebben een contactpersoon die onze MR vertegenwoordigt in de GMR, een MR van alle VCO-scholen samen.

De MR is de officiële gesprekspartner van het bestuur van de V.C.O.  (het bevoegd gezag). Hij staat, als het ware, als een brug tussen ouders en personeel enerzijds en het Bestuur anderzijds. Naast de ouderraad is er dus een medezeggenschapsraad op onze school.
Deze twee raden werken nauw samen. In de medezeggenschapsraad zijn behalve ouders, ook personeelsleden vertegenwoordigd.

Namens de ouders

  • Dhr.  C. Basut
  • Dhr. R. Limburg

Namens het team

  • Mevr. S. Wierenga
  • Mevr. E. Harbers-Wennemers