Hierbij bieden wij u de Schoolgids 2019-2020 van de Willem van Oranjeschool aan.

U vindt in deze gids de uitgangspunten en de visie van de Willem van Oranjeschool. Verder leest u in de schoolgids over de zorg voor kinderen, de ouderparticipatie, de medezeggenschapsraad, de klachtenregeling, de eindresultaten van het basisonderwijs Enschede en over schoolverzuim. Ook over hoe het overblijven is geregeld, wat u aan buitenschoolse activiteiten kunt verwachten en hoe de nieuwsvoorziening tussen school en ouders is geregeld.

Klik hier voor de schoolgids 2019-2020

Schoolplan 2015-2018

In het schoolplan, dat op school ter inzage ligt, staat beschreven hoe we precies vorm geven aan bovenstaande. In het activiteitenplan staat het lesrooster van elke groep: wanneer en hoeveel uren rekenen, taal, gym, godsdienst, expressie en dergelijke worden gegeven. U krijgt op de jaarlijkse informatieavond van de groepsleerkracht een toelichting over hoe wij de lessen en de lestijden invullen. Deze avond wordt meestal in september gehouden en biedt u de mogelijkheid als ouders om u op de hoogte te stellen van het komende schooljaar. In jan. 2014 hebben we bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Schoolplan, onderwijs, veiligheid, contacten ouders, etc. werd beoordeeld. De uitslag was positief!  Het inspectieverslag is in te zien via de inspectiesite op internet.